Tapu / Lagfart

Dokumentet som bekräftar ägandet av fastigheter i Turkiet heter Tapu.

Detta intyg utfärdas av stadens kadastralkontor. Faktumet att en enskild eller juridisk person äger fastigheter införs i registerboken.

Rosa tapu utfärdas för fastigheter, som är ett bostads-, kommersiellt objekt eller annan typ av konstruktion.

Tapu innehåller följande information:

 • adress och nummer på tomten där fastigheten ligger
 • ägarens foto
 • ägarinformation
 • inköpsdatum av ägaren
 • information om registrering av en tomt i matrikkontoret
 • typ av fastigheter (tomt, byggnad etc.)
 • fastighetsstatus (separat objekt, del av objektet, delningsanvändning)
 • serienummer och registreringsdata TAPU
 • markarea (proportionell mot storleken på det förvärvade huset)
 • värdet på den köpta fastigheten
 • den auktoriserade personens signatur och kadastralavdelningens försegling etc.

Var uppmärksam:
Blå tapu utfärdas för fast egendom som representerar mark, åkrar, trädgårdar och andra outvecklade områden.

Jämförelselista

Jämföra