ژوئیه 2021

سیستم بهداشت و درمان در ترکیه

سیستم بهداشت و درمان در ترکیه. ترکیه خدمات بهداشتی با کیفیت بالا ارائه می دهد. قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری ترکیه روشن می کند. "همه حق تأمین اجتماعی دارند" ، که دسترسی به خدمات بهداشتی را برای همه شهروندان فراهم می کند. هر...

لیست مقایسه

مقایسه کن